Napoleon Series Archive 2014

Danish Auxiliairkorps 1814.
In Response To: Belagerung von Jülich (1814). ()

Det nye Auxiliarikorps dannes 1814:

"1ste Brigade, [Generalmajor Greve] Schulenburg, i 5 Etapper, saaledes:

1ste..Etappe: Avantgarden under Major C. F. H. Lange, bestaaende af slesvigsk Jægerkorps med to Eskadroner slesvigske Ryttere og 4 Kanoner,
2den.Etappe: Livregiment Dragoner,
3die..Etappe: Regimentet "Holsteen",
4de...Etappe: Batteriet Gerstenberg under Bedækning at det holsteenske Jægerkompagni,
5te....Etappe: 3die jydske Regiment.

2den Brigade, Bachmann 1), i 5 Etapper, nemlig:

6te....Etappe: Livregiment Ryttere,
7de...Etappe: Regimentet "Fyen",
8de...Etappe: et 6#'s Batteri,
9de...Etappe: 1ste Bataillon af Regimentet "Slesvig",
10de.Etappe: Arrieregarden under Oberstlieutenant W. C. Scriver, bestaaende af 2den Bataillon "Slesvig", et 6#'s Batteri og to Eskadroner slesvigske Ryttere.

Endelig udgjorde Parken og Lazarethet 11teEtappe.
...
1) Hans Bachmann blev 1772 Sekondlieutenant i det danske Livregiment Ryttere og tjente sig i dette samme Regiment op gjennem alle Grader (Prmltn. 1777, Ritmester 1786, Major 1795, Oberstl. 1806, Oberst 1809) til Chef for samme (1810) og Generalmajor (1812)."
https://books.google.com/books?id=Do_kkjqSWDsC&pg=PA222

"Kort efterat det danske Auxiliairkorps havde ort Holdt, fik det fra Nordarmeens Hovedkvarteer Ordre til, "eftersom det var saa' langt fremrykketu", at afløse de mecklenburgske Tropper om Jülich 1). Schulenburg sattes nu i Marche herhen med slesvigsk Jægerkorps, det holsteenske Inf. Regiment, hvoraf dog Grenadeerkompagniet forblev i Düsseldorf, Livregimentet Dragoner, to Eskadroner slesvigske Ryttere og et 3#'s Batteri. Fra Linnich, hvor Schulenburg, 1 1/2 Miil N. for Jülich, orde Holdt med sin Styrke, lod han den 23de.April de Fæstningen paa høire Side af Roerfloden cernerende meeklenburgske Tropper afløse og den 24de de paa venstre Side værende, hvorefter han tog sit Hovedkvarteer i Aldenhoven, en Miils Vei Sydvest for Jülich. Blokadetropperne paa høire Flodbred kommanderedes af Oberstlieutenant Lange, de paa venstre af Prinds Wilhelm af Hessen-Kasselg 2).
...
1) Ordre fra den kombinerede Nordarmees Hovedkvarteer, dateret 18de April og undertegnet: »Efter Befaling Adlercreutzl. (Kardorlfs Arkiv).

2) Wilhelm af Hessen-Kassel, født 1787, formælet med Lovise Charlotte, Christian Frederiks Søster, var dengang Oberstlieutenant og Bataillonskommandeur i det holsteenske lnf. Regiment."
https://books.google.com/books?id=Xw1VAAAAcAAJ&pg=PA235

Georg Ludvig (født Ludewig) rigsgreve von der Schulenburg (21. maj 1755 i Bleckede ved Lüneburg – 29. marts 1828 i København):

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Monarki_og_adel/Rigsgreve/Georg_Ludvig_v.d._Schulenburg
.
.

Litografi af L. Fraenckel og af P. C. Schøler.
Efter sidstnævnte træsnit 1873.
– Gravmæle af G. F. Hetsch, 1828.

Messages In This Thread

Belagerung von Jülich (1814).
Re: Belagerung von Jülich (1814).
Re: Belagerung von Jülich (1814).
Re: Belagerung von Jülich (1814).
Re: Belagerung von Jülich (1814).
Joseph Saint-Loup, Major d'Artillerie
Re: Joseph Saint-Loup, Major d'Artillerie
colonel Barrère
Re: colonel Barrère
more than 58 years of service
Buquet and not Saint-Loup ?
Indeed, Buquet not Saint-Loup!
relation between Buquet and Saint-Loup
Some Stuff.
Re: Some More Stuff.
Ivan Dmitrievich Ilovaiskii-4.
Le 11e Corps en 1814.
Some Russian Stuff.
Looked at some German/Russian Stuff.
Re: Geschichte des Lützowschen Freikorps von 1813
Re: Tyroler Scharfschützen Companie.
Danish Auxiliairkorps 1814.