Napoleon Series Archive 2014

De aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsc

De aftogt der Engelschen en Russen van de Bataafsche kust (1799). Tooneelspel, three Bedryven. To Amsteldam , by JF Nieman, and Westzaandam , by H. Aachen, :

http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/searchvalue/tooneelspel/maxperpage/20/page/3/searchaction/list/id/dpo%3A2773%3Ampeg21

"Dit niet ongeestig Tooneelspel, 't welk by herhaaling op een onzer Schouwburgen, met toejuiching, is vertoond, schetst de vreugde der Noord-Hollandsche Patriotten, over het vertrek van het Engelsch en Russisch Leger, in den afgeloopen Herfst. Eene vryagie is, gelyk doorgaans, de groote dryfveer der verschillende bedryven. Alles loopt af tot genoegen van de verschillende personagien, uitgezonderd van den Heer Windhaan, die de rol van een grooten draajer speelt, en die, na dat hy op zondag den 6 October, te Alkmaar met eene groote Oranje kokarde ter kerk was geweest, twee dagen laater met eene Nationale kokarde te voorschyn komt, welke hy echter, zo wel als het meisje, op 't welk hy verliefd was, door de dreigementen van een Franschen Officier, aan zyn medevryer Anthony moet afstaan. Van tyd tot tyd komen in dit Tooneelstukje geestige zetten voor, geschikt om den leezer en toehoorder aan het lachen te helpen. Onder anderen is 'er de bekende Noord-Hollandsche zindelykheid niet in vergeeten. Want moeder Neeltje is niet alleen bang voor het storten van menschenbloed over haare dochter, om de zaak zelve, maar vooral om haare schoone vloer! die daar door ligtelyk bemorst zou worden."
http://www.dbnl.org/tekst/_vad003180001_01/_vad003180001_01_0026.php