Napoleon Series Archive 2015

CIA Analysis Of The War Of 1812 Finds Same Failure

"CIA analysis of the War of 1812 finds same failures that led to 9/11" by Mark Strauss:

http://io9.com/cia-analysis-of-the-war-of-1812-finds-same-failures-tha-1620296445