Military Subjects: Organization, Strategy & Tactics


History and Organisation of the Dutch 8th Militia Battalion: Sources

By Marco Bijl

P= Primary
S= Secondary
U= Uniform
D= Daily Living
H= Historical Events and Battles
M= Military Regulations
E= Eyewitness Reports and Soldiers' Letters
O= Orders and Commands, Requests to the Government
S= Unit Books
W= Weapons

A= Article
Am= Municipal Archives Amsterdam
AN= File Number
BOZ= Bergen op Zoom
CBG= Central Genealogy Office
CIC= Legermuseum
DHG= Den Haag Municipal Archives
Dor= Municipal Archives Dordrecht
Ka = Chancellery of the Order of the Netherlands
Kb= Royal Library
NA= National Archives Den Haag
Tong = Municipal Archives Tongeren, Belgium
Ut= Municipal Utrecht

Note: For the daily life circumstances and historical events an endless quantity Internet sites, books, museums and files has been consulted. Internet sites we here are able call, to truth it that will much again be exchanged of server/place the moment we would print here left. Museums and files are named after separately below. For much of the daily life material, such as and drink garments, weapons, food, monetary values and maatgevingen are further ask information at the author. The author has of this a file of dozens photograph, drawings and cards. Concerning all historical events; the author of it `have made time line over the years 1813.1814 and 1815.

Sources 

1. Gemeentebestuur na 1814 Bergen Op Zoom. Inkomende en uitgaande post. Bergen Op Zoom. AN BOZ 1.05/ 1,452,453 e.a. P. O.

2. Marsch reglement. Min. van Oorlog. 3 Aug 1814. AN BOZ 1.05/ 1,452,453 e.a. P.M.

3. Commando’s op de Exercitien en Manouvres van de Infanterij.  Zelf samengesteld stuk door de Heer Kees van Eijk. Het document is een samenvatting van de soldaten en pelotonsschool e.a.

4. Reglement op de Exercitiën en Manoeuvres van de Infanterij.  Min v Oorlog. Deel 1; de soldaten en peoloton school. Gebroeders van Eijk 1815. AN CIC KHA 2920. P.M.

5. Reglement op de Exercitiën en Manoeuvres van de Infanterij.  Min v Oorlog. Deel 2; de bataljons school. Gebroeders van Eijk 1815. AN CIC KHA 2921P.M.

6. Reglement op de Exercitiën en Manoeuvres van de Infanterij.  Min v Oorlog. Deel 3; de evolutien van linie (brigade niveau) school. Gebroeders van Eijk 1815. AN CIC KHA 2925 P.M.

7. Reglement op de Exercitiën en Manoeuvres van de Infanterij.  Min v Oorlog. Deel 4; de platen met derzelver verklaring. Gebroeders van Eijk 1815. AN CIC KHA 2923P.M.

8. Dagboek Van Zuylen, chef-staf 2de divisie (12 April-15 Juni). 1815. v Zuylen. Min v Oorlog. Gedigitaliseerd door de auteur. AN NA: 2.13.52 /1090. P.O.

9. Tweewekelijkse sterkte- en mutatiestaten van de onderdelen der divisie. 1815. Min v Oorlog. AN NA: 2.13.52 /1101/ 1102. P.O.

10. Kantonnements lijsten van de divisie onderdelen. 1815 Min v Oorlog. AN NA: 2.13.52 /1104. P.O.

11. Dagelijkse rapporten van de divisie onderdelen. 1815 Min v Oorlog. AN NA: 2.13.52 /1103. P.O.

12. Staten van materieel en menutie bij de divisie onderdelen. 1815 Min v Oorlog. AN NA: 2.13.52 /1105. P.O.

13. Bij de divisiecommandant en de chef van de divisiestaf ingekomen brieven, geordend naar afzender/onderwerp. 1815. Min v Oorlog. AN NA: 2.13.52 /1095-1100. P.O.

14. Stamboeken der officieren. 1815. Min v Oorlog. AN NA: 2.13.04/05/06. P.S.

15. Stamboeken der onderofficieren en minderen. 1815. Min v Oorlog. AN NA: 2.13.09. P.S.

16. Pensioenregisters van militairen 1813-1927. Min v Oorlog. AN NA: 2.13.036. P.S.

s17. Constant de Rebecque, kwartiermeester-generaak 1814-1816. Zijn persoonlijke archief. Diverse stukken, lopend van April 1815 tot eind 1815. (niet in kopie) Min v Oorlog. AN NA 2.13.14.01 tot 16.

18. Ministerie van Oorlog; gewoon verbaalarchief van het ministerie van Oorlog (1813-1955). Dit archief bestaat uit circa 2000 bladzijden over 1813-1815. Er zijn diverse indexen, maar die op ‘onderwerp’ is hier gebruikt. AN NA ; 2.13.01 (index A-Z in deel 2) inventaris nr’s ; 13794, ..95, ..96 (1814) en ..97, …98 (1815). Voor de index op eigennamen moeten eerst de inventarisnummers 14346 t/m 14351 geraadpleegd worden. (in kopie 163 pagina’s: het deel “mobiele armee”en “uitrusting en kleding van de militie” + wat andere losse pagina’s van belang; aanstellingen officieren, mouvementen van personeel, traktementen en soldij) 1814/15 Min v Oorlog. P.H/M.

19. Marschen en signalen voor de tamboers en pijpers. J Rausher. Departement van Oorlog 1815. Met bijbehorende muziek files met echte muziek, opgenomen door Eric Edelman. P.M

20. Brief van Luitenant van de artillerie trein Isaac Kikkert naar zijn ouders over de Waterloo veldtocht. 26 July 1815. P.E.

21. Instructie voor de inspecteurs der administratie bij de armée van onderscheidene graden : gearresteerd bij besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid. 1815. Gebrs. Van Cleef. AN KB; 9210 F 23. P.M

22. Recueil militair, bevattende de wetten, besluiten en orders, betreffende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt / gedr. en uitg. op speciale autorisatie van het Departement van Oorlog. 1815 deel 1 & 2. Gebroeders Van Cleef. AN KB; T 10129 P.M.

23. Algemeene voorschriften omtrent het tirailleren en het defileren der korpsen infanterie, door Z.K.H. de Kommissaris Generaal van Oorlog. Willem Frederik Karel Prins der Nederlanden ca.1831, 9e druk. Van der Monde. Met muziek signalen! AN KB; 9219 F25 P.M.

24. Pligten van den soldaat, korporaal, fourier, sergeant en sergeant-majoor, gearresteerd door Z.K.H. den souvereinen vorst der Vereenigde Nederlanden [koning Willem I] AN CIC CL R 010-0189   locatie 1. P.M.

25. Het 11e Regiment infanterie – ontstaan van het regiment en krijgsverrichtingen van de stamonderdelen, in verband met het vaandelopschrift “Quatre-Bras en Waterloo 1815” (Nijmegen)[Battaillon Nationale Militie No. 8] J. de Vries. NA CIC HBD I/I 062-0086. (enkel de belangrijke pagina’s in kopie) S.H. 

26. Dagboeken der operatiën en bewegingen van het 2e Korps van het Koninklijk Nederlandsch Leger, van af het begin des veldtogts van 1815 tot den 24 Junij; en van het 1e Korps, van af den 25 Junij tot en met den 4 Augustus 1815. Kapitein V.Swieten., van den Generaal Kwartiermeester-Staf, ingedeeld bij gemelde legerkorpsen. 1865. C. Kooyker. AN CIC KHA 0466. P.M.

27. Onderrigt wegens het schiet- en zijdgeweer, ten dienste der koninklijke Hollandsche troepen : gevolgt naar het Fransch.   C. A. G. van der Netten. Van Cleef.  (enkel de belangrijke pagina’s in kopie) AN CIC CL P 0152   locatie 1. P.M.

28. Het gedenkwaardigste jaar mijns levens:, een Nederlandse soldaat van het Franse leger in Duitsland, 1813-1814. F.M. Dickhoff. Origineel verschenen in 1882 in het nieuws van de dag (krant). Gedeeltelijk herdrukt als artikel in Nederlands militair geneeskundig tijdschrift 56e jaargang jan 2003, nr 1. AN CIC. P.E.

29. Verhandeling over de typhus, welke in den veldtogt van 1815, bij het 1ste armée-korps der Nederlandsche armée heerschte….1818. Beckers. AN CIC HBD O 020-0082. (enkel de belangrijke pagina’s in kopie). P.H.

30. Orderboek van de 6e compagnie 18 (later 19de) battalion landmilitie. Handschrift! 1815. Kapitein van de 6e compagnie. (in kopie de pagina’s tot 5 juli) AN CIC KHA 0443. P.E

31. Reglement op de monsteringen en betalingen. 1814. van Cleef. (enkel de belangrijke pagina’s in kopie). AN CIC HBD C 072-0019 Locatie14951. P.M.

32. Wellington’s Dutch Allies 1815. Men-at-Arms # 98. Osprey 1996. S.U.

33. Wellington’s Belgian Allies. Men-at-Arms # 98. Osprey 2001. S.U.

34. Waterloo 1815. Campaign Series # 15. Osprey 1992. S.U/H.

35. Uniforms of Waterloo. Philip Haythornthwaite. 1974. Arms and Armour.

36. The Waterloo Campaign. Albert A. Nofi. Ook veel interessante wetenswaardigheden. 1993. De Krijger. S.H/D

37. Grenadiers en jagers in Nederland. 1980. Staatsuitgeverij. S.H/U

38. De lotgevallen van een Garde d’Honneur. 1813-1814. G. van Goor Zonen 1913. P.E.

39. Geschiedenis en Uniformen van het Noord Nederlandse bataljon infanterie van linie nr 7. 2005. Marc Schaftenaar/ Reenactment vereniging 7de bataljon van linie. S.U/H

40. Kleding en wapenrusting van de koninklijke Nederlandse troepen. 1823 / 1978. Teupken. P.U/M

41. W.A. De Jongh: Veldtocht van den Jare 1815, Historisch verhaal; in De Nieuwe Militaire Spectator (Nijmegen 1866).

42. De bestorming der vesting Bergen Op Zoom. 1814. J.E. van Gorkum. Hooiberg & Zoon 1862. P.E.

43. Overzigt der voornaamste bepalingen betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, verzorging en verpleging van het Nederlandsche leger sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk op voet van. H. Hardenberg 1858-1861. Van Cleef. AN KB; NL 24J 4000. S.H/M

44. De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van 1813 en het aandeel van dat leger aan den veldtocht van 1815. Willem Ernst August Wüppermann. 1900,  Koninklijke Militaire Academie. Met kaarten. AN KB; 584 G17 en 18. S.H/M

45. Herinneringen van een Oud-Strijder van 1813-1815 aangaande Quatre-Bras en Waterloo : een verhaal van de voornaamste gebeurtenissen tot den veldtogt van 1815 in de Nederlanden betrekkelijk. Jan Bastijaan Christemeijer 1865. AN KB;  999 A6. P.H.

46. Mijn uittocht als garde d'honneur 1813 : dagboek van de Zeeuw Jacob Willem Callenfels. Jacob Willem Callenfels. 2000. ALVO. AN KB; 2212004 Depotexemplaar. P.H.

47. Geschiedenis van het 2e Regiment Infanterie (Maastricht 1876) Battaillon van Linie No. 2, Battaillons Nationale Militie No. 8, 17 and 18. (enkel het gedeelte 1813-14) G.H. Niermans. 1876. Van Aelst. AN KB; NBM Mfe 18361 (microfilm) S.H

48. Levensbeschrijving van J .Koch. JCF Koch. Avo 1999. P.E

49. Napoleon’s Mercenaries. Alles over het 3de regiment vreemdelingen. 2002. Greenhill books. S.U/H.

50. Amsterdamse Courant. Juni 1814. Met de eerste meldingen en extra edities aangaande Waterloo. AN Kb microfilm kast 20 lade 6.

51. Soldaten brieven. 317 brieven uit Napoleons tijd. Gepubliceerd door Jan van Bakel. http://www.telebyte.nl/~janbakel/huisblad.htm%20.P.E

52. The Napoleon S eries, the. http://www.napoleon-series.org/index.html For much daily life matter and specific details of for example coal dust proportions, monetary values, effective range of weapons this site much has been consulted. All data has been checked as much as possible with primary sources. S.D/U/W

53. Reenactment verenigingen 21ème Régiment de Ligne, 7de bataljon van linie, 2de bataljon Grenadier compagnie; Instructies Patronen maken, omgaan met musket, bouwen van tentenkampen, uitrustingstullen, vuur maken, Nederlandse munten etc. Website Limburgse Jagers. Zie website voor alle links. S.W. 

54. Oud archief gemeente Den Haag. 1814 en 1815. Diverse stukken; Notulen gemeenteraad, kazerne fournituren, contracten remplacering etc. AN DHG 0350 nr 558-566, 5665, 5673. P.H

55. Ministerie van Oorlog; geheim verbaalarchief van het ministerie van Oorlog (1813-1955). Dit archief heeft een index. In de index vind je datums. Die datums kunnen terugevonden worden in de werkelijke inventaris nummers. AN NA 2.13.67 index 201 (202 1815, niet nagekeken); inv nr’s 2 (inkomende stukken) en 3 (uitgaande stukken) P.H/M.

56. Ministerie van Oorlog; archief van de kwartiermeester generaal en de generale staf. Dit archief bestaat uit veel delen, meest beginnend in het voorjaar van 1815. Van belang zijn vooral de inventaris nummers; 1,37, 52, 72, 106, 121, 174, 176  (alle sterkte en cantonerings staten; zeer belangrijk!) en 178. AN NA 2.13.13.09. P.H/M.

57. Stadsarchief van de gemeente Dordrecht. Index, ingekomen stukken, militaire zaken, rekeningen voor militaire zaken, transport van het leger. AN Dor. toegangsnummer 5, inv nr’s 65,66,343,344,419,421. P.O.

58. Oud gemeente archief van Tongeren, België. Ingekomen en uitgaande post van de gemeenteraad. AN Tong. Toegangsnr 2; inv nr’s 38 en 185b. P.O.

59. Oud gemeente archief, militaire zaken, van Utrecht. AN Ut. Toegangsnr 1007-2; inv 11290, 11237/38/39/40/41. P.O.

60. Voorschrift tot verdere voortgang der schurft. Ministerie van Oorlog. Instructies voor het stoppen van de epidemie in de winter van 1814-1815. AN Ut. Toegangsnr 1007-2; inv 11290, 11240. M.

61. Afstammingen en Voortzettingen der infanterie. H. Ringoir. Sectie krijgsgeschiedenis Kon. Landmacht. 1977. S. Enkele pagina’s omtrent het 8ste.

62. Napoleon Bonaparte; De veroveraar der 19de eeuw. P. Vergers. Uitgever, D. Bolle, Rotterdam. 1930-40? S.

63. History Anecdotal, Political and Military of the Imperial Guard. Marco de Saint-Hilaire 1845.

64. Soldatenliedjes en andere oude liederen. http://www.cubra.nl/ (Kijk onder speciale bijdragen). Ben Hartman 2007. S.

65. De lotgevallen van Dominicus Kneepkens. (grenadier van het derde bataljon van het 102e Regiment). Door Joost Welten. Verschenen in De Maasgouw, limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. P.E.

66. La Ville de Bergen Op Zoom. Het Einde van het Franse bestuur in 1814. Door G Huijbregts. Tijdschrift De Waterschans nr 4; 1997. Bergen Op Zoom. S.A.

67. Archief fonds 1815. Naamsboekje aanvragers voor ondersteuning Amsterdamse landmilitie. An Am: Toegangsnummer 355, periode 1815-1985, Inv nr 825  1814-1864. Archief Amesterdam. P.O.

68. Het belegerd Deventer of dagverhaal. Deventer 1814. L.A. Karsenbergh. P.E.

69. Exercitieboekje voor de landstorm en commando woorden met de piek en het geweer. ’s Gravenhage 1814. De commisaris generaal voor het departement van oorlog. P.M.

70. Recueil militair, bevattende de wetten, besluiten en orders, betreffende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt / gedr. en uitg. op speciale autorisatie van het Departement van Oorlog. 1813 en 1814. Gebroeders Van Cleef. AN NA; Bibliotheek V120. P.M.

71. Liederen voor en door vrienden van vrijheid, vaderland en Oranje. Haarlem; A Loosjes. 1814. P.D.

72. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. A.J. van der AA. Gorinchem, Jacobus Noorduin 1844. Enkel enkele pagina’s in kopie. P.D.

73. Instructie voor het houden van boek voor kwartiermeesters bij de korpsen en troepen. ’s Gravenhage 1814. Gebroeders Van Cleef. AN NA; Bibliotheek V120 (achterin het boek). P.M.

74. 5de Militie. Ooggetuigenverslag. Anonieme officier. [overgenomen uit W.J. Knoop pag 192 e.v. waar hij een anonieme bron citeert, uit een brief]. 18xx Brief. P.E.

75. 5de Militie. Ooggetuigenverslag Kapitein F.R. Mollinger. Bergen op Zoom 1841. P.E.

76. 5de Militie. Brief. Kapitein Dirk van Tol. Utrecht 1841. P.E.

77. 7de Linie. Ooggetuigenverslag Kapitein Henri Chrétien Scheltens. Origineel als hoofdstuk verschenen in de autobiografie van Scheltens “Souvenirs d’un vieux soldat belge de la garde impériale (Bruxelles 1880) [re-issued in 1944 as Souvenirs d’un grognard belge]. P.E.

78. 7de Militie. Ooggetuigenverslag Kapitein A.G. van Brinkhorst. Brief gepubliceerd in artikel van J.H.M. Berlemon “Quatre Bras en Waterloo, Juni 1815: paarden die de haver verdienen”. Péronne, 9 Juli 1815. P.E.

79. 7de Militie. Brief. Kapitein Van de Bruggen van Croy. 1841. P.E.

80. 27ste Jagers. Ooggetuigenverslag Luitenant-kolonel Grunebosch, Commandant 27e Bataljon Jagers. P.E.

81. 27ste Jagers. Ooggetuigenverslag en brieven luitenant C.F.F. Hylckama, 1865. P.E.

82. Staf brigade Van Bijlandt. Generaal-Majoor van Bijlandt. Diverse brieven uit privé collecties en Nationaal Archief. 1815, 1841. P.E.

83. Staatscourant 1814. Met krantenartikelen uit het hele land over de gebeurtenissen in 1814. S.A.

84. Het beleg van Gorkum 1813-1814. A. Koning. Gorkum 1814. P.E.

85. Archief militaire Willemsorde. Kanselarij der Nederlandse Orden. Voor onderzoek naar personen die deze MWO hebben gekregen. Den Haag. AN-KA dossier nr’s 407 t/m 425, 2425, 26, 959, 1787 (voor alle 23 MWO houders). P.O

86. Netherlands Artillery Equipment and Train during the Waterloo Campaign. Geert van Uythoven. Website. 2007. S.A

87. Genealogie Lt-Kol de Jongh. Centraal Bureau van Genealogie Den Haag en diverse websites van andere archieven. De auteur heeft via dit onderzoek de nakomelingen van De Jongh opgespoord. AN CBG diverse archiefstukken, advertenties, foto’s en een privé dossier. Genealogie zal op de website van het 8st worden gepubliceerd. P.O.

88. Verhaal van de verrassing van Bergen Op Zoom. Le Grand (uit het Frans vertaald). Breda; W van Bergen en comp. 1817. P.E.

 

Archives and Organizations

Municipal Archives, Amsterdam.

Municipal Archives, Den Haag.

Municipal Archives, Den Bosch.

Municipal Archives, Bergen OP Zoom.

Municipal Archives, Tongeren (Belgie).

Municipal Archives, Utrecht.

Algemeen rijksarchief Den Haag (het nationaal archief).

Legermuseum Delft CIC (library).

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) Den Haag.

Centraal Bureau Genealogie Den Haag.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Kanselarij der Nederlandse Orden Den Haag.

 

 

Placed on the Napoleon Series: June 2008

Organization Index ]Search the Series

© Copyright 1995-2008, The Napoleon Series, All Rights Reserved.

Top | Home ]