The Waterloo Association: Members Area

Get Involved:

Facebook Twitter Email
The Napoleon Series > Resources > Bibliographies


 

 

Works in Dutch

Works in French

Works in English

Works in German

 

 

A Bibliography on the Army of the Kingdom of the Netherlands in the Waterloo Campaign, 1815

Containing books, ego-documents of the participants, official reports, articles and other documents about or related to the operations, organisation and/or uniforms and equipment of the Netherlands Army during the campaign, as far as those works have appeared in print

By Geert van Uythoven, Bruno Nackaerts, & Hans Boersma

 

Note by the Authors: As far as we know, this is the first attempt ever made to produce an extensive bibliography on the Netherlands Army in the Waterloo Campaign; it aims to be complete. If the reader has knowledge of titles that should be included we will be glad to hear about it. The Netherlands Army should be a significant part of the work. Please include the name of the author, the full title, place and year of publication, and publisher.

 Works in Dutch:

Recueil Militair, bevattende de wetten , besluiten en orders, betreffende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt, Vol. 1813-1814 (�s Gravenhage en Amsterdam, 1815)/p>

Recueil Militair, bevattende de wetten , besluiten en orders, betreffende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt, Vol. 1815 Deel 1 en 2 (�s Gravenhage en Amsterdam, 1816)

Toelichting op het genealogisch overzicht der korpsen Infanterie en Cavalerie van het Nederlandsche leger; verslag XXIV (1896)

Waterloo: Herinneringen aan de veldslagen van Quatre Bras en Waterloo meegedeeld door het �Algemeen Handelsblad� van 16-17-18-19 VIII 1840 (Amsterdam 1840)

Waterloo: Herinneringen van een oud-officier uit het tijdvak 1793 tot en met 1815 (Amsterdam 1863)

Anon.: Beschrijving van den roemrijken Veldslag van Waterloo, voorgesteld in het Panorama op het Leidsche Plein (Amsterdam 1816)

Anon.: (after a manuscript of A.C. Eland): Het Regiment Huzaren van Boreel van 1813-1963 (Amersfoort 1963)[Regiment Hussaren No.6]

Anon.: De Veldslag bij Waterloo, op den 18den Juni 1815, in Schilderijen in s� Rijksverzameling van kunstwerken van moderne meesters in het Paviljoen Welgelegen te Haarlem (�s-:Gravenhage 1880) [being an extensive description of the painting �De Slag bij Waterloo, 18 juni 1815� by J.W. Pieneman]

Anon.: Gedenkschriften van den Pruissischen generaal von M�ffling [being a review of �Friedrich Carl Ferdinand freiherr von M�ffling: Aus meinem Leben�; Berlin 1851], in Nieuwe Spectator, 6th annual volume (1852)pp. 327-350, pp. 395-422, pp. 549-586, pp. 683-712, pp. 768-788

Anon.: Het Wapen der Artillerie � geschiedenis en traditie

Anon.: Nog iets over Waterloo: de laatste aanval der Fransche garde: - De batterij van der Smissen; - De Generaal van Merlen, in Nieuwe Spectator, 6th annual volume (1852) pp. 739-748

Anon.: De Belgische troepen in 1815 [being a review of �G�n�ral Renard: R�ponse aux all�gations anglaises sur la conduite des troupes belges en 1815; Bruxelles 1855�], in Nieuwe Spectator, 9th annual volume (1855) pp. 684-693, 10th annual volume (1856) pp. 33-46 and pp. 75-88

Van den Albada: Waterloo: De oude dragonder: Geschiedkundige beschrijving van den slag van Waterloo (Oosterwolde 1865)

J. Alberda,& F.L. Kroesen: Nederlands Geschut sinds 1677 (Bussum 1978)

W.J. Arri�ns: Geschiedenis van het 1e bataljon 1e Regiment Infanterie [Battaillons Nationale Militie No. 2 and 3]

J.A.C. Bartels: Vier eeuwen Nederlandsche Cavalerie, Vol. I (Amsterdam 1987)

F. de Bas: Critiek over het werk Houssaye: 1815. Waterloo [being a critic of the Henry Houssaye�s �1815. Waterloo�], in Museum � maandblad voor philologie en geschiedenis (Groningen 1900), pp. 82-85 and pp. 123-126

F. de Bas: Feestrede, uitgesproken op 11 maart 1914, ter gelegenheid van het eeuwfeest van den Generalen Staf (1914)

F. de Bas: Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd, Vol. IV (Schiedam 1904)

W.G. de Bas: Quatre-Bras en Waterloo, voorspel en geschiedenis der krijgsbedrijven van 15 tot en met 18 juni 1815 (Amsterdam 1939 and 1944)

J.H.M. Berlemo: Quatre Bras en Waterloo, juni 1815, Paarden die haver verdienen... in Ons Leger (June 1983)

J.L. ten Bosch: Beknopt overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en voornaamste krijgsbedrijven der Nederlandsche Veld-Artillerie, in het bijzonder van het 1ste Regiment (�s-Gravenhage 1900)

J. Bosscha: Neerlands heldendaden te land, Vol. III (Leeuwarden 1873)

J. Bosscha: Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg (Amsterdam 1871)

A. Bruekers: Houts Henke, de redder van de kroonprins. Feit en fictie rond een

Nederweerter held uit de slag bij Waterloo, in: De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde, jaargang 119, 2000; afl 4 pp.283-310

J. Th. B�ser: Vijftig jaren terug � Herinneringen uit mijn militaire leven, v��r, bij en na Nederlands herstelling in 1813 (Deventer 1863) [2e Brigade, 3e Divisie]

J.R. Callenbach: Waterloo, Bescheiden en Aantekeningen betrekkelijk den veldtogt van 1815 (Nijkerk 1915)

W.J. del Campo: Het leven en de krijgsbedrijven van David Hendrik Baron Chass� (�s- Hertogenbosch 1849)

H.T. Colenbrander: Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, volume 7: Vestiging van het Koninkrijk 1813-1815 (�s-Gravenhage 1914)

H.T. Colenbrander: Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815) (Amsterdam 1927)

H.T. Colenbrander: Willem I, Koning der Nederlanden, part I: 1772-1815 (Amsterdam 1931)

H.T. Colenbrander: Willem II, Koning der Nederlanden (Amsterdam 1938)

J.B. Christemeier: Herinneringen van een oud-strijder van 1813-1815, aangaande Quatre-Bras en Waterloo (Utrecht 1865) [Regiment Dragonders No. 4]

W.E. van Dam van Isselt: Het aandeel der Nederlandsche troepen in den veldtocht van 1815 (Amsterdam 1915)

W.E. van Dam van Isselt: Een bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse Veld-Artillerie, in De Militaire Spectator, jaargang 1914 pp. 416-429

W.E. van Dam van Isselt: De Noord-Nederlandse batterij artillerie te voet Lux in 1815 � Een Waterloo-studie; 1934

W.E. van Dam van Isselt: De vorming van onze artillerie te velde in 1815, in De Militaire Spectator, jaargang 1926 pp. 468-483

J.B.J. van Dooren: Strategisch verhaal van de veldslagen tusschen het Fransche leger en dat der geallieerden, op 15, 16, 17 en 18 juni 1815, of Mont-Saint-Jean (Amsterdam 1865)

W. Eekhoff: Historische bijzonderheden omtrent de deelneming der Friezen aan de volkswapening en de krijgsbedrijven bij Quatrebras en Waterloo. Naar offici�le bescheiden en berigten van tijdgenoten bewerkt (Leeuwarden 1865)

N.J.A.P.H. van Es: Het Historisch Museum van het Korps Rijdende Artillerie, Vol. V: 1815 (Arnhem 1903)

J. Eysten: Geschiedenis der Nederlandsche Pontonniers (Breda 1908)

J.J. Fontaine: "Het Korps Guides te Paard" in De Tinnen Tafelronde, 1998/5 (Roosendaal 1998)

P. Forbes Wels: De Nederlandse Cavalerie (Bussum 1963)

J.C. Fundter: Geschiedenis van het 4de Regiment Dragonders (Nijmegen 1853)[Regiment Ligte Dragonders No.4]

J.H. Fruyt van Hertog: Geschiedenis van het 7e Regiment Infanterie (Amsterdam 1908)[Battaillons Nationale Militie No. 5 and 6]

P. Gils: Het Nederlandse aandeel in de slag bij Waterloo 1815 � Heldendom of lafheid in het aangezicht des vijands? (Den Helder 1978)

W. Goudriaan: Geschiedenis van het 5e Regiment Infanterie (�s Hertogenbosch 1870)[Battaillon van Linie No. 6, Battaillons Nationale Militie No. 7 and 10]

A. Haak: Chass� (Rijswijk 1938)

H. Hardenberg: Het Nationale Feest te Leiden ter eere van Oudstrijders van de jaren 1813 en 1815 (1865)

H. Hardenberg: Overzicht der voornaamste bepalingen betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, verzorging en verpleging van het Nederlandsche leger sedert den vrede van Utrecht in 1713 tot den tegenwoordigen tijd, hoofdzakelijk op voet van vrede (Den Haag 1858-1862)

C.A. Heshusius: 175 jaar Regiment Huzaren van Sytzama [Regiment Karabiniers No.3]

Mr. W. and J.W. van den Hoek: De Geschiedenis de Rijdende Artillerie (Soest 1968)

M. van der Hoeven: De Brown Bess in Nederland; Een beschouwing over geweren in de periode 1813-1821; in Armamentaria 27 (Delft 1992)

W. van den Hoonard: Herinnering van Nederland�s verlossing en herstelling in 1815 en de overwinning bij Waterloo (Amsterdam 1837)

D. Howarth: De dag van Waterloo (1970) [being a translation of Waterloo, A Near Run Thing]

W.A. De Jongh: Veldtocht van den Jare 1815, Historisch verhaal; in De Nieuwe Militaire Spectator (Nijmegen 1866)

J.P. Jonxis: Quatre-Bras (Doesburg 1875)

W.J. Knoop: Charras over 1815 [being a review of Charras� �Histoire de la Campagne de 1815�] in Nieuwe Militaire Spectator (1859)

W.J. Knoop: Een nieuwe bijdrage tot de Waterloo-literatuur [being a review of a work about the 1815 campaign by C. Chesney], in De Gids, I (1870)

W.J. Knoop: Beschouwingen over Siborne's Geschiedenis van den oorlog van 1815 in Frankrijk en de Nederlanden, en wederlegging van de, in dat werk voorkomende, beschuldigingen tegen het Nederlandsche leger (Breda 1846) [Later included in his Krijgskundige Beschouwingen; Vels Heijn mentions a translation in French (1847) which we have not been able to retrieve; in that year however a German translation was published]

W.J. Knoop: Krijgskundige geschriften, beschouwingen over Siborne�s geschiedenis van den oorlog in 1815 (Breda 1846)

W.J. Knoop: Quatre Bras en Waterloo, krijgskundige beschouwingen (Den Bosch 1855)

W.J. Knoop: Toelichtingen betreffende een gedeelte van den veldslag bij Waterloo [being a defense of the conduct of the Netherlands troops as depicted by the German historian Pertz], in Verslag en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, vol. II (1867)

G.J.W. Koolemans Beijnen: Op welk tijdstip heeft Maarschalk Ney in Juni 1815 bevel ontvangen, om Quatre Bras te bezetten?, in Supplement N� 4 op de Militaire Spectator, behoorende bij de December-aflevering 1914

H.J. Kruls, J. Alingh Brugmans, G.T. Campagne and others: Voor en na Waterloo, Van jachthoorn tot Kampvuur (Amsterdam/Brussel 1963)

F.H.W. Kuypers: Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie van de vroegste tijden tot op heden (Nijmegen 1874)

E. van L�ben Sels: Bijdragen tot de geschiedenis van Napoleon Bonaparte, Vol. IV; Veldtogten van 1814 in Frankrijk, en van 1815 in de Nederlanden (�s-Gravenhage 1842)

P.F.H. Maschek: Geschiedenis van het Korps Nederlandsche Mineurs en Sappeurs, van de vroegste dagen tot op den tegenwoordigen tijd (Zalt-Bommel 1853)

J.W.A. Naber: Correspondentie van de Stadhouderlijke Familie 1777-1820, part 5: 1807-1820 (�s-Gravenhage 1936)

G.H. Niermans: Geschiedenis van het 2e Regiment Infanterie (Maastricht 1876)[Battaillon van Linie No. 2, Battaillons Nationale Militie No. 8, 17 and 18]

L. Penning: Nederland en Oranje Hereenigd � Gedenkboek van Nederland�s verlossing uit de Fransche dwingelandij (�s-Gravenhage 1915)

J. von Pflugk-Harttung: 1813-1815 � Ge�llustreerde Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog (Rotterdam)

F.G.J. ten Raa: De uniformen van de Nederlandsche zee- en landmacht, hier te lande en in de koloni�n (Den Haag 1900)

Drs. W.F. Rappard: Het historieschilderij �De Slag bij Quatre Bras� van Jan Willem Pienemans, in Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1983 (Den Haag 1983)

A. Rens: Het Regiment Huzaren Prins Alexander (Amsterdam 1994)

Ringoir, H.: De Nederlandse Infanterie (Bussum 1968)

J.K.H. de Roo van Alderwerelt: Geschiedenis van de Zevende Regiment Infanterie (Arnhem 1857) [Battaillons Nationale Militie No. 4, 5 and 6]

Sabron: Memorie betreffende de uitreiking, vernieuwing en inlevering van Vaandels en Standaarden bij het Nederlandsche Leger sedert 1813

J. Scharp: Gedenkzuil van den Nederlandschen Krijgsroem in Juni MDCCCXV ('s-Gravenhage, 1816)

J. Scheltema: De laatste veldtogt van Napoleon Buonaparte (Amsterdam 1816)

J.A. Stamkart: Gedenkboek Waterloo 1813-1815 (Amsterdam 1864)

G. Stassin: L�gion Belge 1814-1815 / Belgisch Legioen 1814-1815 [in Dutch and French]

G. Stassin: Waterloo, Campagne de 1815 / Veldtocht van 1815 [in Dutch and French]

E. Swart: Subjecten en Sujetten; Willem I en de creatie van een nieuw officierscorps, in Armamentaria 35 (Delft 2000)

Kapitein J. van Swieten: Dagboek der Operati�n en Bewegingen van het 2e Korps van het Koninklijk Nederlandsch Leger (Leyden 1865)

Jhr. J.W. van Sypesteyn: Bijdrage voor de geschiedenis van het Nederlandsche Artillerie-Korps. Bevattende eene opgave van de namen der opperbevelhebbers van dat Korps (Breda 1849)

Jhr. J.W. van Sypesteijn: Geschiedenis van het Regiment Hollandsche Hussaren, vroeger Regiment Hussaren van Heeckeren, vervolgens Regiment bataafsche Hussaren, en daarna 2de en 11de Regiment Hussaren (�s Gravenhage and Amsterdam 1849)

Jhr. J.W. van Sypesteijn: Geschiedenis van het Regiment Nederlandsche Rijdende Artillerie (Zalt-Bommel 1852)

H.A.J.A. Timmerman: Het vaandel van het 6de Regiment Infanterie (Breda 1898)[Battaillon van Linie No. 7]

H.N.C. Baron van Tuijll van Serooskerken: De Lichtblaauwe Hussaren van Willem Boreel, ter herinnering aan het Regiment Hussaren No.6 (�s Gravenhage 1868)[Regiment Huzaren No.6]

I.L. Uijterschout: Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (Den Haag 1938) [pp. 229-278]

N. Vels Heijn: �De Rijdende Artillerie komt in stelling in de slag bij Waterloo�, een schilderij door J. Hoynck van Papendrecht, in Armamentaria 11 (Leiden 1976)

N. Vels Heijn: Glorie zonder helden � De slag bij Waterloo, waarheid en legende (Amsterdam 1974)

N. Vels Heijn: Waterloo, Glorie zonder helden; Amsterdam 1990

N. Vels Heijn: �Waarom deden ze zo stom?�, in Mars et Historia (1985) pp. 212-217

C. Venturini: Geschiedenis van den Oorlog in de jaren 1812-1815, vol. 8: Oorlog in de Nederlanden, enz. (Amsterdam 1819)

L. de Vos: Het einde van Napoleon � Waterloo 1815 (Leuven 1997)

J. de Vries: Het 11e Regiment infanterie � ontstaan van het regiment en krijgsverrichtingen van de stamonderdelen, in verband met het vaandelopschrift �Quatre-Bras en Waterloo 1815� (Nijmegen)[Battaillon Nationale Militie No. 8]

P. Wakker: Aantekeningen van een veteraan (Purmerend 1863)

F.G. de Wilde and F.J.H.Th. Smits: Hoe zagen de Nederlandse troepen er bij Waterloo uit? in Armamentaria 25 (Delft 1990)

F.G. de Wilde: De uniformen van het regiment Huzaren van Boreel 1814-1841, in Armamentaria 20 (Delft 1985)

F.G. de Wilde. �Het uniform van de Prins van Oranje tijdens de slag bij Waterloo� Armamentaria 1 (Leiden 1966), also published in De Tinnen Tafelronde No. 2001-3

De Wit: Regiment Huzaren Prins Alexander � 13 februari 1814-1964 (Den Haag 1964)[Regiment Lichte Dragonders No.5]

R. Wolters: Het Indisch leger in de 19e eeuw, in Armamentaria 22 (Delft 1987)

Generaal W�ppermann: Quatre-bras en Waterloo (Amsterdam)

W.E.A. W�ppermann: De vorming van het Nederlandsche leger na de omwenteling van 1813 en het aandeel van dat leger aan den veldtocht van 1815 (Breda 1900)

R. van Yperen: De Nederlandse Militaire Muziek (Bussum 1966)

Works in French:

15 juin: A la veille de trois batailles, in Le Guide 1815 N� 25 (1991-1992)

Le 18 juin du Carabiniers N� 2, in Le Guide 1815 N� 35 (1994)

The battle of Quatre Bras (1), in Le Guide 1815 N� 67 (2002)

The battle of Quatre Bras (2), in Le Guide 1815 N� 68 (2002)

Belge, Hollandais ou Fran�ais?, in Le Guide 1815 N� 47 (1997)

Un Belge au service de la France aux Quatre-Bras et � Waterloo (Scheltens), in Le Guide 1815 N�61(2001)

Het regiment van Boreel, in Le Guide 1815 N� 21 (1990-1991)

La butte du Lion: sa construction, ses avatars, sa nouvelle jeunesse, in Le Guide 1815 N� 40 (1995)

Le colonel Scheltens, in Le Guide 1815 N� 64 (2001)

Grandes figures de 1815: Le mar�chal Soult, le g�n�ral de Constant Rebecque et le g�n�ral von Gneisenau, in Le Guide 1815 N� 16 (1998)

Grandes figures de 1815 : Le prince d'Orange, le mar�chal Ney et le g�n�ral M�ffling, in Le Guide 1815 N� 17 (1989-1990)

Grandes figures de 1815: Le g�n�ral Van Merlen, Le Guide 1815 N� 22 (1991)

Grandes figures de 1815: Le g�n�ral Van Merlen (addendum), in Le Guide 1815 N� 23 (1991)

Guillaume Ier, le premier roi des Pays-Bas, in Le Guide 1815 N� 52 (1998)

La l�gion belge en 1814, in Le Guide 1815 N� 30 (1993)

Portrait d'un grognard belge de Waterloo, in Le Guide 1815 N� 28 (1992)

Le Folklore Braban�on, Histoire et vie populaire, n�265-266, [referring to the exposition "Les troupes Hollando-Belges pendant la Campagne de Belgique de juin 1815" (June 1990)

Anon.: Faits d�Armes de la 3i�me division de l�Arm�e des Pays-Bas sous les ordres du Lieutenant-g�n�ral Chass�, � la bataille de Waterloo (Anvers 1823)

Anon.: Inscriptions grav�es sur les monumens �rig�s a Waterloo et sur le champ de bataille, en m�moire du 18 Juin 1815 (Bruxelles)

Anon.: Notice historique sur la bataille de Waterloo dite de la Belle Alliance, pour servir � l�intelligence du plan dress� par W.B. Craan, Ing�nieur v�rificateur du cadastre du Brabant m�ridional (Bruxelles, 1816)

Anon.: Op�rations militaires, et faits remarquables des hautes puissances Alli�es; 2 Volumes (Tournay 1816)

Anon.: Plan de la Bataille de Waterloo � carte No.71 (Bruxelles)

F. de Bas and J. de T�Serclaes de Wommersom: La Campagne de 1815 aux Pays-Bas, d�apr�s les rapports officiels N�erlandais (Bruxelles 1908) [3 volumes]

Van Bemmel: Waterloo et les derniers historiens de la campagne de 1815, in Revue Trimesterielle (January 1863)

H. Bernard: Le Duc de Wellington et la Belgique (Bruxelles 1973)

H. Bernard: La campagne de 1815 en Belgique, et la faillite des transmissions (Bruxelles 1954)

C. Bronne: L�amalgame, la Belgique de 1814 � 1830 (Bruxelles 1948)

P. de Callatay: La Brigade de cavalerie Ghigny dans la premi�re m�l�e de Cavalerie � Waterloo, in Revue belge d'histoire militair XXIX/2, page 93-103 (1991-92)

B. Coppens and C. Courcelle: Les Arm�es de Waterloo 1815, Les Planches de la Belle Alliance No. 1 (Bruxelles 1999)

B. Coppens and C. Courcelle: Ceux qui bravent l�Aigle, Les Planches de la Belle Alliance No. 2 (Bruxelles 1999)

B. Coppens and C. Courcelle: Hougoumont, Waterloo 1815, Les Carnets de la Campagne No. 1 (Bruxelles 1999)

B. Coppens and C. Courcelle: Le Chemin d�Ohain, Waterloo 1815, Les Carnets de la Campagne No. 2 (Bruxelles 1999)

B. Coppens and C. Courcelle: La Papelotte, Waterloo 1815, Les Carnets de la Campagne No. 4 (Bruxelles 2000)

H.J. Couvreur: Le drame belge de Waterloo (Bruxelles 1959)

P. Couvreur: "Des Belges � Waterloo", in Waterloo, Lieu de M�moire Europ�enne (Bruxelles 1999)

Le Capitaine E. Cruyplants: Histoire de la Cavalerie Belge, au service d�Autriche, de France, des Pays-Bas et pendant les premi�res ann�es de notre nationalit� (Bruxelles 1888)

J. Delhaize: La domination fran�aise en Belgique, Volume 6 (Bruxelles 1912)

J. Delhaize and W. Aerts: Etudes relatives a la campagne de 1815 en Belgique (Bruxelles 1915)

A. Duchesne: "Le g�n�ral Ghigny", in Carnets de la fourrag�re (1950)

A. Eenens: Dissertation sur la participation des troupes des Pays-Bas � la campagne de 1815 en Belgique (Gand 1879)

E. Evrard: "Le service de sant� militaire Hollando-belge � la bataille de Waterloo", in Revue belge d�histoire Militaire, XVII (1967)

T. Fleischman and W. Aerts: "Bruxelles pendant la bataille de Waterloo", in La renaissance du livre (Bruxelles 1956)

Lieutenant Henckens: M�moires, se rapportant � son service militaire au 6me R�giment de chasseurs � cheval Fran�ais 1803-1816 (La Haye 1910)

Colonel Heym�s: Relation belge sur la bataille de Waterloo

L. Laudy: Les lendemains de Waterloo (Genappe 1921)

H. Lachouque: Waterloo (Paris 1972)

L. Leconte: "La L�gion belge en 1814", in Carnets de la fourrag�re (1952)

L. Leconte: "Notes sur les cheveau-l�gers et hussards belges", in Carnets de la fourrag�re (1951)

E. von L�ben-Sels: Pr�cis de la campagne de 1815 (La Haye 1849)

J. Logie: Le Lion de Waterloo, ses origines et son histoire (Bruxelles) [1976]

J. Logie: Waterloo: l��vitable d�faite (Duculot Louvain-La Neuve 1989)

J. Logie: Le t�moignage de J.V.Constant de Rebecque in M�langes historiques Napol�on-Wellington, in Soci�t� d�Etudes historiques et folkloriques de Waterloo (1970)

L. Navez: Les belges � waterloo (Bruxelles 1900)

L. Navez: Quelques observations concernant une nouvelle relation de la campagne de 1815 (Bruxelles 1899)

L. Navez: Les champs de bataille historiques de la belgique, Volume II: Les Quatre Bras, Ligny, Waterloo, Wavre (Bruxelles 1903)

L. Navez: La Campagne de 1815 (Bruxelles 1912) [brought out in 2 volumes in 1910]

L. van Neck: Waterloo illustr� (Bruxelles 1906)

G. van Remoortere: Histoire de la campagne de 1815 dans les Pays-Bas (Bruxelles 1879)

G�n�ral Renard: R�ponse aux all�gations anglaises sur la conduite des troupes belges en 1815 (Bruxelles 1855)

Fr. T�Sas: Les mouvements du 1ier corps de Drouet d�Erlon au cours des batailles de Ligny et de Quatre Bras, in Revue belge d�histoire Militaire, XVII (1967)

J. Scheltema: Le Combat de Quatre Bras donn� le seize juin mil huit cent quinze, tableau haut de treize pieds sur dix-neuf de large, peint par J.W. Pieneman, chevalier de l�ordre du Lion-Belgique (Bruxelles 1818) [being a summarized translation of Beschryving van het groote schilderstuk van Jan Willem Pieneman, voorstellende den Prins van Oranje in de Slag van Les Quatre-Bras op den zestienden van Zomermaand, 1815]

C.H. Scheltens: Souvenirs d�un vieux soldat belge de la garde imp�riale (Bruxelles 1880) [re-issued in 1944 as Souvenirs d�un grognard belge]

A. de Selliers de Moranville: Les proc�d�s tactiques du duc de Wellington (Bruxelles 1882)

A. de Selliers de Moranville: De l�occupation des positions dans la d�fensive (Bruxelles 1894)

G. Stassin: L�gion Belge 1814-1815 / Belgisch Legioen 1814-1815 [in French and Dutch]

G. Stassin: Waterloo, Campagne de 1815 / Veldtocht van 1815 [in French and Dutch]

 Works in English:

Anon.: "More Reminiscences of Waterloo � The Defence of Hougomont" The United Service Journal, part II (London 1836) p. 351-357

Anon.: "The Crisis of Waterloo � By a Soldier of the Fifth Brigade" The United Service Journal, part II (London 1852) p. 51-57

M. Adkin: The Waterloo Companion (London 2001)

J. Booth (editor): The Battle of Waterloo, also of Ligny, and Quatre-Bras, Containing the Series of Accounts Published by Authority, British and Foreign, with Circumstantial Details of the Battles, of the Campaign of the Netherlands, 1815 (London 1817)

J. Bruinen and G. van Uythoven: "The Indian Brigade in the 1815 Campaign" First Empire No.13 (Bridgnorth, 1993)

D.C. Boulger The Belgians at Waterloo, with Translations of the Reports of the Dutch and Belgian Commanders (London 1900)

D. Brown: "Bylandt�s Brigade at Waterloo" Age of Napoleon 25 (Leigh-on-Sea 1998)

P. Davies: The Field of Waterloo (London 1970)

A. Dellevoet: "Cowards at Waterloo? A Re-Examination of Bijlandt�s Dutch-Belgian Brigade in the Campaign of 1815" in Napoleon 16, 2000

Lt-Col. G. Gawler: "More Reminiscences of Waterloo � The Crisis of Waterloo" The United Service Journal, part II (London 1836) p. 357-358

P. J. Haythornthwaite: Uniforms of Waterloo, in Colour (London 1974)

Peter Hofschroer:�The Netherlands Victory� First Empire No. 60 (September/October 2001)

Peter Hofschroer: �Old Myths Die Hard - Is the 'De Lancey Disposition' Genuine?� The Age of Napoleon No. 35 (Leigh-on-Sea 2000)

Peter Hofschro�r: 1815, The Waterloo Campaign, Wellington, Jis German Allies and the Battles of Ligny and Quatre Bras (London : Greenhill;1998)

D. Howarth: Waterloo, A Near Run Thing (London 1968)

T.G. Jones: Reply of a Belgian General Officer to the Charge Made in England against the Character of the Belgian Troops in the Campaign in 1815 (London 1855)

C. Mercer: Journal of the Waterloo Campaign (London 1870)

D. Meyler: "Three Days in June, Bijlandt�s Brigade and the Campaign of 1815" The General, Vol. 26, No. 6 (1990)

D. Meyler: "The Belgian Waffle, Mixed Loyalties in the 100 Days" Command Magazine (July 1998)

Norman, C.A.: "The Dutch-Belgian Army at Waterloo, Part I" Tradition No.46 (London)��

C. Oman: "The Dutch-Belgians at Waterloo" The Nineteenth Century No. 284 (1900)

R. Pawley: Wellington�s Belgian Allies 1815 (Oxford 2001)

R. Pawley: Wellington�s Dutch Allies 1815 (Oxford 2002)

U. Pericoli: 1815 The Armies at Waterloo (London 1973)

O. von Pivka: Dutch-Belgian troops of the Napoleonic wars (London 1980)

O. von Pivka: Napoleons German Allies (2) Nassau and Oldenburg (London 1976)

W. Siborne: History of the War in France and Belgium in 1815 (London 1844)

W. Siborne: History of the Waterloo Campaign (London 1848) [being a revised edition of the previous title]

Lieutenant W. Siborn: "Defence of Hougomont � Major-Gen. Hepburn" The United Service Journal, part III (London 1836) pp. 78-80

G. van Uythoven: "The Netherlands �Korps Guides te Paard" The Age of Napoleon No.31 (Leigh-on-Sea 1999)

G. van Uythoven: "Waterloo Campaign: Nassauers in Netherlands Service" Age of Napoleon No. 34 and 35 (Leigh-on-Sea 2000)

 Works in German:

Anon.: Memoiren eines von Estorff�schen Husaren, vor und w�hrend des Befreiungskrieges von 1813-1817 (Hamburg 1866)

Anon.: Merkw�rdige Briefe �ber die Schlacht bei belle Alliance, von einem preussischen der diesen Feldzug mitgemacht, nebst Erinnerungen an die vor einem Jahrhundert auf demselben Boden vorgefallenen grossen Begebenheiten (Leipzig 1816)

Anon.: Ueber die Stellung des Herzogs Wellington bei Mont St. Jean, in Hinsicht auf die Mittel, sich aus derselben mit Sicherheit zur�ck zu ziehen, in Denkw�rdigkeiten f�r die Kriegskunst und Kriegsgeschichte, Teil VI (Berlin 1820) pp. 96-107

W.J. Knoop: Ueber Siborne's Geschichte des Krieges in Frankreich und in den Niederlanden im Jahre 1815, und Widerlegung der darin dem niederl�ndischen Heere gemachten Beschuldigungen (Breda 1847) [being a translation of Beschouwingen over Siborne's Geschiedenis van den oorlog van 1815 in Frankrijk en de Nederlanden, en wederlegging van de, in dat werk voorkomende, beschuldigingen tegen het Nederlandsche leger]

Pflugk-Harttung, Dr. Julius v.: Belle-Alliance�(Verb�ndetes Heer) (Berlin 1915)

O. von Pivka: Napoleons Verb�ndete in Deutschland, Band 2; Nassau und Oldenburg (Bonn 1979) [being a translation of Napoleons German Allies (2) Nassau and Oldenburg]

Prokesch-Osten, Ritter Anton von: Die Schlachten von Ligny, Quatre-Bras und Waterloo, in Kleine Schriften (Stuttgart 1842) pp. 1-196

R. Starklof: Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach, K�niglich niederl�ndischer General der Infanterie (Gotha 1865-1866)

W.C. von: Ueber die Schlachten von Ligny und Belle Alliance, in Beziehung auf den Feldzug von 1815, in Denkw�rdigkeiten f�r die Kriegskunst und Kriegsgeschichte, Teil III (Berlin 1818) pp. 228-243

P. Wacker: Das herzoglich-nassauische Milit�r 1806-1866 (Taunusstein 1998)

Zepelin, E. von: Die Befreiungskriege 1813-1815 (Berlin 1913)

Placed on the Napoleon Series: September 2000

Updated: May 2002

 

Research Index | Bibliographic Index  ]Useful Links